Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Avital B.V. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een aanbieding vraagt of met opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het verrichten of leveren van werkzaamheden en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). Object: de onroerende of roerende zaak waaraan of waarin de werkzaamheden dienen te worden verricht. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten van Avital B.V. Handelingen: alle feitelijke handelingen, werkzaamheden daaronder begrepen, en rechtshandelingen die opdrachtnemer verricht voor, tijdens en na het sluiten van een overeenkomst in het kader van een te sluiten of gesloten overeenkomst. Order: een schriftelijke opdracht tot het verrichten of leveren van werkzaamheden en waarmede worden gelijk gesteld EDI-berichten (elektronisch dataverkeer).

Werkprogramma: het formulier waarop opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden heeft omschreven en waarbij, zo mogelijk, tevens de plaats, de tijd en de frequentie worden aangegeven op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

2. Werkingssfeer

 • 2.1 Alle aanbiedingen door opdrachtnemer, alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden
 • 2.2 Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
 • 2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

3. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • 3.1 op alle handelingen waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 3.2 Alle geschillen die voortvloeien uit handelingen als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, worden, waar nodig, in eerste aanleg gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Breda. Met betrekking tot geschillen ten aanzien waarvan de Sector Kanton of de Kantonrechter de absoluut bevoegde rechter is, zullen de wettelijke regels omtrent de relatieve competentie worden gevolgd voor zo ver die dwingendrechtelijk van aard zijn.

4. Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging van een overeenkomst

 • 4.1 al onze aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Elk van onze aanbieding, offerte of prijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien er voor zover wij een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze opdrachtbevestiging, dan wel de eerste dag van de feitelijke uitvoering van de opdracht door ons.
 • 4.2 Indien wij op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verrichten voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan bij ons geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
 • 4.3 in geval van schriftelijke aanvaarding onzerzijds, zijn wij tot niet meer gehouden dan hetgeen door ons schriftelijk is geaccepteerd. Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang de opdracht door ons niet is geweigerd.
 • 4.4 aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding, offerte of prijsopgave zijn voor ons ten allen tijde slechts bindend indien er voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

5. Zekerheid

 • 5.1 bij het aangaan van een overeenkomst en zolang de uitvoering hiervan niet is voltooid, is opdrachtnemer gerechtigd een aanbetaling dan wel naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten of gesloten overeenkomst of voor alle vorderingen die zij ten laste van opdrachtgever heeft of zal krijgen.
 • 5.2 weigering van opdrachtgever om de aanbetaling dan wel de verlangde zekerheid te stellen, geeft opdrachtnemer het recht de opdracht te weigeren of de uitvoering hiervan op te schorten zolang niet aan haar vordering tot het doen van een aanbetaling of het stellen van zekerheid is voldaan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit voor opdrachtgever of derden.

6. Uitvoering van de overeenkomst

 • 6.1 de werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
 • 6.2 indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk wenselijk of mogelijk zijn, kan opdrachtnemer zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan opdrachtgever worden mede gedeeld.
 • 6.3 indien het opdrachtnemer tijdens de uitvoeringen van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen en noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4
 • 6.4 tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen, niet zijnde erkende feestdagen, van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van opdrachtgever of opdrachtnemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
 • 6.5 de berekende prijs is op basis van 255 werkbare dagen per jaar, dit betekent dat alle in Nederland bekende feestdagen al in de prijs verwerkt zijn.

7. Nakoming en controle

 • 7.1 indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
 • 7.2 bedoelde kennisgeving bevat tenminste:
  • a. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en de ernst van de geconstateerde afwijking.
  • b. een redelijke termijn waarbinnen de opdrachtnemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen
 • 7.3 indien door opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door opdrachtgever aan opdrachtnemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

8. Hulpmiddelen

 • 8.1 De kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn niet in de prijs begrepen. Opdrachtnemer is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 • 8.2 opdrachtgever zal het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen.
 • 8.3 Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
 • 8.4 In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluiten voor gebruik door opdrachtnemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.
 • 8.5 In overleg met opdrachtnemer zal opdrachtgever ten behoeve van het personeel van opdrachtnemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.
 • 8.6 De door ons ter beschikking gestelde materialen zoals stofzuiger, emmers etc. blijven ten allen tijde ons eigendom en dienen op eerst verzoek aan ons te worden teruggegeven.

9. Prijzen, betaling en opschortingsrecht

 • 9.1 Alle door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn netto, exclusief BTW en zonder aftrek van korting. Ze worden schriftelijk door ons bevestigd.
 • 9.2 De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
 • 9.3 Indien in de in lid 2 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
 • 9.4 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van opdrachtnemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hiervoor bedoeld, vindt een wijziging van de contractprijs plaats met een stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld, die blijkt uit een voor de bedrijfstak representatieve rapportage, door toedoen van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (Schoonmakend Nederland), opgemaakt door een registeraccountant.
 • 9.5 Betaling van het factuurbedrag door of vanwege opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting of overboeking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en zonder dat van de zijde van opdrachtgever enig beroep op korting, verrekening of opschorting kan worden gedaan.
 • 9.6 Betaling van meerwerk dient te geschieden zodra dit door ons aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
 • 9.7 Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, dan wel niet binnen een nader overeengekomen termijn, heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht om vanaf de vervaldag van de factuur een vertragingsrente in rekening te brengen van 12% per jaar, dan wel de wettelijke rente indien deze meer bedraagt dan de vertragingsrente, een en ander tot op de dag der algehele voldoening en onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.
 • 9.8 Alle kosten verbonden aan een gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde zijn, zonder dat hiervoor een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 200.
 • 9.9 In geval er sprake is van meer opdrachtgevers dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuur-bedrag.
 • 9.10 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment waarop al haar vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 • 9.11 Wij zijn bevoegd door ons verricht meewerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen. Met betrekking tot de berekening van de meerwerkprijs is het bepaalde in de vorige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De toepasselijkheid van BW 7a: 1646, dan wel een daarvoor in de plaats komende bepaling, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Reclame

 • 10.1 Op het moment van ontvangst of levering dient opdrachtgever direct vast te stellen of de handelingen in elk opzicht beantwoorden aan de overeenkomst.
 • 10.2 Eventuele reclames met betrekking tot handelingen of het factuurbedrag dienen binnen 8 dagen na ontvangst dan wel binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, schriftelijk gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten welke opdrachtgever in verband hiermede had kunnen doen gelden.
 • 10.3 Een reclame als bedoeld in dit artikel schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

11. Aansprakelijkheid

 • 11.1 Opdrachtnemer verplicht zich om zich verzekerd te houden voor schade welke door haar personeel en eventuele andere door haar ingeschakelde hulppersonen aan het object, inventaris, personen of eigendommen van personeel van opdrachtgever wordt toegebracht tot een maximum van € 2.268.900 per gebeurtenis. Bij het aangaan van de overeenkomst kan worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer op een hoger bedrag, doch op niet meer dan € 5.000.000 per gebeurtenis wordt verzekerd. De meerkosten die opdrachtnemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
 • 11.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat onder dekking van de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd.
 • 11.3 Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, de situatie waarin de schade het eigen risico van opdrachtnemer niet overschrijdt daaronder begrepen, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden tijdens de uitvoering waarvan de schade is ontstaan.
 • 11.4 Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade, uit welken hoofde ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade.
 • 11.5 Aansprakelijkheid voor bedrijf-, stagnatie- of vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Schadeloosstelling

 • 12.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om, tijdens de looptijd van een arbeidsovereenkomst van personeel van opdrachtnemer met opdrachtnemer respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van bedoelde overeenkomsten, personeel of gewezen personeel van opdrachtnemer in vaste dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten opdrachtnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever.
 • 12.2 Indien zonder instemming van opdrachtnemer door opdrachtgever een rechtsverhouding wordt aangegaan met de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers of gewezen werknemers van opdrachtnemer, verbeurt opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete van € 2.500 per bedoelde rechtsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige situatie geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt, zulks onverminderd de rechten van opdrachtnemer tot vergoeding van schade.

13. Duur van de overeenkomst en beëindiging

 • 13.1 De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 13.2 Beëindiging van de overeenkomst kan door beide partijen slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegging dient te geschieden 3 maanden voor het einde van het jaarcontract. Wordt dit niet gedaan dan wordt het contract stilzwijgend verlengd met nog een jaar.
 • 13.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
  • a. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt
  • b. de wederpartij in staat van faillissement verklaard is.
 • 13.4 indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem in de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst: -de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of – de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de ons overig toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14. Overmacht

 • 14.1 Indien opdrachtnemer door overmacht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst jegens opdrachtgever na te komen kan zij, te hare keuze, die verplichtingen opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke buitengerechtelijke verklaring zonder dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade die opdrachtgever dientengevolge lijdt.
 • 14.2 In geval van gedeeltelijke ontbinding is opdrachtgever gehouden de met de zijdens opdrachtnemer verrichte prestatie corresponderende prijs te betalen.
 • 14.3 Indien opdrachtnemer met meer dan één opdrachtgever overeenkomsten heeft gesloten betreffende gelijke of gelijksoortige werkzaamheden en door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomsten jegens alle opdrachtgevers volledig na te komen, is zij bevoegd naar eigen inzicht te bepalen welke overeenkomsten in welke mate door haar zullen worden nagekomen.
 • 14.4 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: elke omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer, noch in redelijkheid voor haar rekening en risico kan worden gebracht en die de nakoming van haar verplichtingen verhindert of zodanig bemoeilijkt dat nakoming redelijkerwijs niet meer van haar kan worden gevergd. Denk aan oorlog, oorlogsdreiging, oproer, brand, explosie, storm, vorst, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, bedrijfsstoring, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, uit-, in- of doorvoerverboden. Dit geldt ook voor andere wettelijke of andersoortige overheid belemmeringen in binnen- of buitenland, storing in de energievoorziening en niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering door leveranciers, ongeacht of de betreffende omstandigheid op enig moment was te voorzien.

Avital B.V., gevestigd aan de Gieterijstraat 6 te Breda, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland te Breda onder nummer 56479360.

Versie: 30 November 2023

Informatie aanvragen